ANBI

Medio juli 2019 heeft Stichting Hack in the Class de aanvraag ingediend om een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) te worden. Zolang deze tekst op onze website staat, is er nog geen beslissing met betrekking tot onze aanvraag, en is de stichting nog geen ANBI.

Transparantie

Stichting Hack in The Class streeft naar transparantie. Want als geen ander begrijpen wij dat iedereen die betrokken is bij ons doel het recht heeft om te weten hoe onze organisatiestructuur in elkaar zit, wat onze doelstellingen zijn en wat er gebeurd met de opbrengsten uit fondsenwervende acties of donaties.

ANBI

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Stichting Hack in the Class heeft deze informatie hier voor u gebundeld.

Algemene gegevens:

Stichting Hack in The Class
Atoomweg 63
3542AA Utrecht

Bestuur
Voorzitter: Barry van Kampen
Penningmeester: Rieks Eleveld
Secretaris: Stephanie Silvius

De bestuurders zijn gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

KVK-nummer
71102108 Kamer van Koophandel Utrecht en omstreken

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer):
858579881

Rabobank
NL64RABO 0328 9954 52

Doelstelling

Stichting Hack in the Class is opgericht om de educatie van leerlingen rondom technologie, privacy en security te bevorderen. Door leerlingen kennis te laten maken met technologie hopen we nieuwsgierigheid te creëren, waarna ze zelf op onderzoek uit gaan. Hierbij willen we jongeren laten inzien dat hacken een manier is om te leren begrijpen hoe dingen werken. Tegelijk wapenen we hen met deze kennis voor de toekomst. Door het creëren van bewustwording, opbouwen van kennis en het aanwakkeren van nieuwsgierigheid rondom security, informatica en hacken op jonge leeftijd (digitale/cyber hygiëne) hopen we de beta-kant van de komende generatie te stimuleren.

  • Geven van voorlichting en hackersklasjes (workshops op scholen)
  • Het ontwikkelen en aanbieden van vrij beschikbaar lesmateriaal
  • Opleiden van opleiders en ouders
  • Platform zijn voor jonge hackers (community)
  • Samenwerken met de overheid
  • Organiseren van bijeenkomsten en events voor jonge hackers
  • Meewerken aan bewustzijn campagnes

Meerjarenplan

Op basis van onze missie, visie en doelstellingen hebben wij een meerjarenplan 2019-2021 geschreven. Uiteraard zal dit plan jaarlijks geëvalueerd worden, en indien nodig worden aangepast.

Meerjarenplan 2019-2021

Jaarverslagen

Ieder jaar maakt de penningmeester een jaarverslag met de financiële verantwoording over dat jaar.

Jaarverslag 2018

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Dit geldt ook voor vrijwilligers.

Statuten

Meer over de stichting vindt u in de statuten welke op te vragen zijn bij de KVK of per e-mail.

Geen winstoogmerk

Stichting Hack in The Class heeft geen winstoogmerk.

Uitgeoefende activiteiten

Gedurende het jaar, geeft de stichting vele workshops op scholen, maar we zijn ook regelmatig te zien op conferenties.

Contact

Algemeen

E-mail: info@hackintheclass.nl

Tel. 030-369 0219

IBAN: NL64 RABO 0328 9954 52

KVK: 71102108

LinkedinMail

Postadres

Stichting Hack In The Class

Atoomweg 63

3542 AA Utrecht